Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Sekretariat szkoły jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi im. mjr. Hieronima Baranowskiego 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24

Osoba odpowiedzialna:  Lidia Marciniak – Sekretarz Szkoły

Anna Trojanowska – Kierownik Gospodarczy


W SEKRETARIACIE SZKOŁY PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE SPRAWY:

 • Sekretariat przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów, uczniów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@blind.edu.pl lub skrzynką podawczą www.bip.sosw6lodz.wikom.pl w zakładce epuap. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 • Sekretariat zajmuje się sprawami zapisu ucznia do szkoły, ewidencją uczniów, rekrutacją, arkuszami ocen, prowadzeniem dokumentacji uczniów. Zapisu do szkoły lub wypisu ze szkoły dokonuje rodzic lub opiekun prawny ucznia. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni, sam może dokonać w/w formalności.
 • Sprawy administracyjne (wydawanie duplikatów dokumentów, wydawanie zaświadczeń, legitymacji szkolnych),
 • Duplikaty legitymacji  i świadectw szkolnych wydawane są w terminie 7 dni od terminu pisemnego zgłoszenia do sekretariatu.
  • ZA WYDANE DUPLIKATY POBIERANE SĄ OPŁATY:
   • opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 złotych
   • opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 złotych (Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 27 lipca 2007 r. oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) ).
 • Sprawy związane z kadrami (prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy, zatrudnianie i zwalnianie pracowników)
 • Prowadzenie sprawozdawczości szkolnej.
 • Przyjmowanie wpłat na Radę Rodziców oraz prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców.
Podmiot udostępniający informację:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi
odpowiada: Anna Tomaszewska
data: 08-12-2015
wytworzył: Anna Tomaszewska
data: 08-12-2015
data: 08-12-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-04-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 667